OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

1. Název Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2. Důvod a způsob založení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená a přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. Určená pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
3. Organizační struktura Vedení nemocnice
Pracoviště
Organizační schéma FN (pdf 149kB)
4. Kontaktní spojení Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 BRNO
Česká republika
4.2 Adresy pro osobní návštěvu Jak se k nám dostanete
4.3 Úřední hodiny -
4.4 Telefonní čísla 54318 1111
4.5 Čísla faxu 54318 2100
4.6 Adresa internetové stránky www.fnusa.cz
4.7 Adresa e-podatelny -
4.8 Další elektronické adresy info(at)fnusa.cz
Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
· Číslo účtu: 71138621/0710
· IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
· SWIFT kód: CNBACZPP
6. IČ 00159816
7. DIČ CZ00159816
8. Dokumenty Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
8.2 Rozpočet Výroční zprávy
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává na Odbor právních věcí a personalistky, Pekařská 53, budova L (tel. č. 543183281 nebo 543183283). Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost je podána dnem, kdy ji Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FN) obdržela.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:
  • označení FN jakožto subjektu, kterému je určena,
  • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
  • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve FN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, FN žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve FN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne FN o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti FN, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí FN žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí FN žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji FN poskytne.

FN poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne FN ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.
11.Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. FN předá odvolání do 15 dnů Ministerstvu zdravotnictví, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní FN písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.
12. Formuláře -
13. Popisy postupů návody pro řešení příslušných životních situací Základní informace pro pacienty
Žádosti o zdravotnickou dokumentaci
Náměty a připomínky
Protikorupční opatření
Další popisy životních situací lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/708/place)
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 18/1997 SB., atomový zákon
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)


Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place)

14.2 Vydané právní předpisy -
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad Poskytování informací - zákon č.106/1999Sb,Ostatní nezdravotní služby(pdf)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy -
16.2 Výhradní licence -
16.1 Vzory licenčních smluv -
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
 
 
 
 
 
 
 
18. Informace poskytnuté na žádost

 


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1