OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kvalitou námi poskytované zdravotní péče.
Pokud jste s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byli spokojeni a chcete vyjádřit své poděkování, nebo naopak jste z jakéhokoli důvodu spokojeni nebyli, budeme rádi, když nám zašlete svá sdělení či náměty a připomínky, které jsou pro nás inspirací ke stálému zlepšování našich služeb.
 
Vaše náměty, připomínky a poděkování nám můžete sdělit:

 

 • elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky na číslo +420 543 182 000 (záznamník),
 • dopisem zaslaným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno,
 • do dotazníků přímo na lůžkových a ambulantních odděleních naší nemocnice, které vložíte do označených schránek
V případě Vaší nespokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jste taktéž oprávněni podat oficiální stížnost.
Stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 
Kam stížnost podat?
Stížnost se podává přímo Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně postupem níže uvedeným. Se svou stížností na poskytování zdravotní péče se můžete též obrátit na Českou lékařskou komoru, Okresní sdružení lékařů Brno-město, Příkop 4, 602 00 Brno nebo v případě stomatologické péče na Českou stomatologickou komoru, Oblastní stomatologická komora Brno-město, Křenová 35, 602 00 Brno.
 
Kdo může stížnost podat?
Dle zákona č. 372/2011 Sb. může být stěžovatelem:
 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient nemůže stížnost podat s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel
 • osoba zmocněná pacientem
 
Týká-li se stížnost poskytování zdravotních služeb, pak osoby jiné než pacient musí prokázat, že se jedná o osobu blízkou a pacient současně nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav stížnost podat nebo že pacient zemřel. Informace o zdravotním stavu pacienta se nedokládá, je-li pacient aktuálně hospitalizován ve FNUSA, případně ze zdravotnické dokumentace FNUSA je zdravotní stav pacienta zřejmý. Úmrtí pacienta se neprokazuje, zemřel-li ve FNUSA, případně byla-li ve FNUSA provedena pitva. Osoba zmocněná předloží písemnou plnou moc od pacienta k podání stížnosti, podpis pacienta nemusí být úředně ověřený. Není-li však podpis na zmocnění ověřen, zasílá se zpráva o vyřízení stížnosti z důvodu ochrany citlivých osobních údajů přímo pacientovi, nikoli osobě zmocněné! Osobě zmocněné bez ověřeného podpisu pacienta nepřísluší ani právo na nahlížení do stížnostního spisu.
 
Jakou formou a kde lze stížnost podat?
Ústně lze stížnost podat:
Ústní stížnosti se přijímají nepřetržitě. Směřuje-li stížnost vůči pracovišti, které nemá nepřetržitý provoz, pak je možné podat stížnost na tel. čísle 543 182 000 (záznamník).
Ústní stížnosti přijímá vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká, jeho zástupce nebo jiný pracovník, který je v danou chvíli na pracovišti funkčně nejvýše postavený. Ostatní zaměstnanci jsou povinni stěžovatele slušně odkázat na některého z výše uvedených pracovníků. Stěžovatel může být vyzván k prokázání totožnosti občanským průkazem.
Stížnost lze podat rovněž osobně i telefonicky (tel. č. 543 183 288) na Odboru právních věcí a to v pracovní dny v době od 8h do 16h.
 
Písemně lze stížnost podat:
dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 53, 656 91 Brno nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Co by měla obsahovat písemně podaná stížnost?
Abychom mohli zajistit účinné prošetření stížnosti, měla by písemně podaná stížnost obsahovat minimálně tyto údaje:
 • vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká
 • jméno a příjmení stěžovatele
 • bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
 • podpis stěžovatele

 

Jaký je další postup a lhůty při vyřizování stížnosti?

Prošetřujeme všechny podané stížnosti, avšak stížnosti, které nebudou obsahovat jméno a příjmení stěžovatele nebo bydliště, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele, budou vyřizovány jako anonymní, tj. budou prošetřovány pouze pokud jejich obsahem budou konkrétní údaje o protiprávním jednání či protiprávním stavu.
 
Ústně podanou stížnost, kterou lze prošetřit a vyřídit ihned, vyřizuje vedoucí pracoviště, kterého se stížnost týká. Není-li přítomen, pak jeho zástupce nebo jiný vedoucí zaměstnanec na daném pracovišti. Pokud je stížnost vyhodnocena jako nedůvodná, je nutno stěžovatele informovat o možnosti podat stížnost na Odbor právních věcí, případně přímo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
 
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí pověřený pracovník OPV stěžovatele včas informovat.
 
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti včetně možného termínu.
Obdobně se postupuje při šetření ústní stížnosti, která nebyla vyřízena ihned při jejím podání.
K podané stížnosti (s výjimkou okamžitého vyřízení ústní stížnosti) musí být stěžovateli poskytnuta písemná odpověď ve stanovené lhůtě, která obsahuje stručné shrnutí stížnosti, popis a výsledek jejího prošetření, informaci o přijatých nápravných opatřeních, resp. konstatování nedůvodnosti stížnosti. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je možno podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
 
Opakování stížnosti:
Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uváděl nové relevantní informace, obdrží odpověď s odkazem na závěry předchozího šetření stížnosti. Další opakované podání stěžovatele již lze ponechat bez odpovědi.

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1