OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta

Vážený paciente, vážený žadateli,
od 15. května 2007 máte možnost získat širší informace o Vašem zdravotním stavu a své léčbě v naší nemocnici. Je rozšířen rovněž okruh dalších osob, kterým je za určitých podmínek možno informace poskytnout. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií upravuje § 65 a násl. z. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Informace o zdravotním stavu obsahuje údaje o

a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,

b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,

c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta,

d) další potřebné léčbě,

e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a

Vaše spokojenost

  • Budete-li mít dotazy nebo nejasnosti, obracejte se na ošetřující personál.
  • Neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám u nás připadá nejasné a s čím si nevíte rady.
  • Vyskytnou-li se při Vašem pobytu v nemocnici problémy, máte-li připomínky k poskytované zdravotní péči, chování personálu apod., obraťte se na přednostu kliniky nebo jeho zástupce.
  • Máte také možnost zanechat na záznamové telefonní lince s kl. 2000 svůj vzkaz, který nás upozorní na Váš problém.
  • Nezapomeňte uvést své jméno, přijmení a oddělení, na němž jste hospitalizován(a), abychom Vás mohli kontaktovat a Váš problém urychleně řešit.
  • Naší záznamové linky 54318 2000 můžete využít rovněž po propuštění z nemocnice.
  • Budete-li požadovat naše vyjádření k vašemu podnětu či stížnosti, sdělte laskavě svoji adresu.
  • Na každém oddělení i ambulanci jsou k dispozici anonymní dotazníky spokojenosti pacientůkteré můžete vyplnit a vhodit do určených schránek.
  • Díky získaným informacím z těchto dotazníků, můžeme zlepšovat a zkvalitňovat péči o pacienty.


Nejčastější otázky a odpovědi

Jak můžete uplatnit své právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?

Nabízíme Vám přehled, komu a za jakých podmínek je možno informace poskytnout, a postup, jakým oprávněné osoby mohou práva na informace o zdravotním stavu pacienta ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatňovat.

Jaká práva má pacient v souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu?

Pacient má právo

a) být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník
b) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
c) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v písm. b). V případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
d) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu b); v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
e) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva podle písmene c) a d). Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat

Jaká práva má osoba blízká pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Osoba blízká pacientu má právo
a) na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to tehdy, pokud jí pacient tato práva určil
b) na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu
c) na sdělení příčiny úmrtí pacienta a výsledku jeho pitvy (byla-li provedena), pokud předtím pacient nevyslovil zákaz s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu

V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz podávání informací o své osobě, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pouze tehdy, je-li to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro tuto ochranu.

Jaká práva má osoba určená pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu?

Osoba určená pacientem má taková práva, která určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.

Jak a kde můžete svá práva ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uplatnit?

Svou žádost můžete přednést buď osobně v pracovní dny na klinice či oddělení, kde je nebo byl pacient léčen, nebo zaslat písemně na adresu:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(název kliniky nebo oddělení, kam žádost směřuje)
Pekařská 53
656 91 Brno

Podáte-li svou žádost ústně nebo písemnou žádost doručíte osobně, můžete být v případě pochybností zdravotnických pracovníků o Vaší totožnosti vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu).
Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě.
Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou. To můžete doložit buď originálem či kopií rodného listu Vašeho nebo rodného listu pacienta, popřípadě čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacientu. Je-li písemná žádost doručena do naší nemocnice poštou, není třeba, aby byl Váš podpis na čestném prohlášení úředně ověřen.

V případě písemné žádosti můžete použít TENTO VZOR.

Právo na poskytnutí informací, na nahlížení do dokumentace jakož i na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace můžete uplatnit na klinice či oddělení, kde jste byl léčen/kde byl léčen pacient. V případě, že požadujete nahlédnout či pořídit výpis z dokumentace více klinik či oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo nevíte, kde přesně byl pacient léčen, směřujte prosím svoji žádost na náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči, kterým je MUDr. Petr Krifta (tel: 54318 2005).
Vaši žádost můžete rovněž odevzdat na podatelně nemocnice v budově L“(vchod z Mendlova náměstí), v době od 9:30 do 13:00 hod.

Platí se za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace?

Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace po Vás budeme požadovat náhradu nákladů spojených s jejich pořízením ve výši dle Ceníku placených služeb a případné poštovné.

Jak a kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?

Vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). Pokud je v žádosti jako doručovací adresa uvedena adresa v zahraničí, je nutné uhradit náklady spojené s pořízením výpisů, opisů nebo kopií předem na náš účet.
Lhůta k pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti oprávněné osoby.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?

Informujte se prosím u svého lékaře, resp. na pracovišti, kde jste byl léčen, nebo se obraťte se svým dotazem na tel. +420 54318 3284, fax: +420 54318 3285, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1