OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, s ohledem na neustálé zlepšování vztahů s veřejností, definovalo v rámci svého programu zvyšování kvality a bezpečí strategický záměr „Vytvořit, zavést a udržovat vhodně strukturovaný systém environmentálního managementu".

FNUSA chce tímto prezentovat svůj příkladný postoj k:

  • environmentální odpovědnosti,
  • odpovědnosti za snižování dopadů a rizik způsobujících ohrožení životního prostředí


Vedení FNUSA se rozhodlo, pro zavedení a fungování environmentálně orientovaného systému řízení v organizaci, využít jeden ze dvou v současnosti používaných normativních přístupů a to EMAS (Eco-Management and Audit Scheme") dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (dále jen „nařízení"). Důvodem volby EMAS byly mimo jiné i jasně dané požadavky poskytování informací o vztahu organizace a životního prostředí.


Dle stanoveného časového harmonogramu proběhlo na podzim 2011 úvodní environmentální přezkoumání, na základě něhož byly identifikovány úkoly pro plnění požadavků nařízení. Implementace požadavků programu EMAS je ve FNUSA rozdělena do 4 základních fází, z nichž každá obsahuje několik dílčích úkolů:

 

 

 

Vedení FNUSA identifikovalo a definovalo hlavní zásady svého přístupu k ochraně životního prostředí v

„Prohlášení o environmentální politice FNUSA", která je dnem 1. 6. 2012 závazná pro všechny zaměstnance a osoby pracující pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

 

Prohlášení o environmentální politice FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako organizace působící v oblasti péče o zdraví touto politikou deklaruje svůj příkladný postoj k environmentální odpovědnosti, ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na jejích pracovištích, k odpovědnosti za snižování dopadů a rizik způsobujících ohrožení životního prostředí, čímž vytváří podmínky pro neustálé zlepšování vztahů mezi zaměstnanci a veřejností.

 

Environmentální politika navazuje a rozpracovává Politiku systému řízení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a týká se všech jejich zdravotnických a nezdravotnických pracovišť a je vyhlášena s cílem splnit požadavky Nařízení ES č. 1221/2009 EMAS, registrovat v systému EMAS areál Pekařská.

 

Klíčové zásady environmentální politiky:

Orientace na zájmy pacientů, klientů a všech zainteresovaných stran, úspěšně vytvořit a zavést systém řízení s ohledem na životní prostředí (EMS) pro zvýšení úrovně pracovní pohody a v souladu se zásadami kultury FNUSA o něm otevřeně informovat své zaměstnance a okolí
Zapojit dodavatele služeb a materiálů pro FNUSA do EMS jejich důsledným informováním o všech povinnostech, které pro ně ze spolupráce s FNUSA vyplývají.
Orientace na procesy a systém dodržovat veškerá pravidla, zejména požadavky právních předpisů a další závazné požadavky, související s environmentálními aspekty a tyto požadavky vhodně řídit dokumentovanými postupy.

Orientace na odpovědné chování každého zaměstnance a celé organizace
Každý zaměstnanec je vhodnou formou seznámen se zásadami odpovědného chování pro ochranu životního prostředí, které musí ve FNUSA dodržovat.

FNUSA jako společensky odpovědná organizace dbá na:
informování a vzdělávání zaměstnanců o fungování a zdokonalování EMS při výkonu jejich povolání, prevenci znečištění a neustálé zlepšování vlivu činnosti FNUSA na životní prostředí i díky aktivní účasti všech zaměstnanců,
co nejúčinnější třídění vznikajících odpadů a řádné nakládání se všemi druhy odpadů, podněcování a podpora zaměstnanců i pacientů k šetrnějšímu využívání energií a materiálů monitorování a vyhodnocování spotřeby přírodních zdrojů a surovin

Tato politika, která je přístupná veřejnosti, je závazná pro všechny zaměstnance a osoby pracující pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nebo jejím jménem a to s účinností od 1. 6. 2012.
Vedení FNUSA se zavazuje k prosazování a dodržování zásad této politiky, k zajištění potřebných zdrojů pro jejich naplnění a k jejímu společnému naplňování se všemi zaměstnanci.

Cíle FNUSA spojené se zaváděním EMS

  • zavedení pořádku,
  • dosažení úplného souladu s právními požadavky,
  • zlepšení vztahu se všemi zainteresovanými stranami FNUSA,
  • registrace v programu EMAS.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1