OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

Dny boje proti CMP

logo

 

 

Následná péče

 

Pacienti po cévní mozkové příhodě (CMP) vyžadují komplexní péči. Hlavním cílem následné péče je také zajistit odpovídající prostředí a péči o pacienta, snížit závislost na péči druhé osoby a zvýšit soběstačnost pacienta.

V iktových centrech, jako je to naše, funguje pro pacienty s CMP tým složený z mnoha odborníků. Kromě lékařů a zdravotních sester, je pacientovi k dispozici také fyzioterapeut, logoped, psycholog, ergoterapeut a sociální pracovník, jak jsme zmínili v předchozích kapitolách.

nasledna pece

Sociální pracovník pomůže Vám a Vašim příbuzným se zajištěním následné péče (rehabilitační, ošetřovatelské, sociální, domácí či paliativní). Následná péče by měla být plánovaná co nejdříve, nejlépe hned po zvládnutí akutního stavu.

O zahájení řešení následné péče rozhoduje lékař ve spolupráci s pacientem, rodinou, sociálním pracovníkem a fyzioterapeutem.

 

1) Následná rehabilitační péče

Do léčebně-rehabilitačních ústavů jsou překládáni pacienti, kteří aktivně spolupracují již při rehabilitační péči na akutním lůžku naší kliniky. Pacienty, kteří z různých důvodů nespolupracují, má rehabilitační ústav právo nepřijmout. Důvodem k zamítnutí přijetí bývá převažující ošetřovatelská péče nebo omezená spolupráce s pacientem při rehabilitaci. Dále invazivní vstupy jako tracheostomická kanyla, nasogastrická sonda nebo PEG (viz kapitola Dysfagie – porucha polykání na str. 16).

Délka hospitalizace se v jednotlivých zařízeních liší, většinou se pohybuje v rozmezí jednoho až tří měsíců, dále dle individuálních potřeb pacienta a schválení délky hospitalizace pojišťovnou.

 

Rehabilitační péče v odborných léčebně rehabilitačních ústavech (tzv. „OLÚ“) zajišťují:

 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Doléčovací a rehabilitační oddělení v Novém
 • Lískovci (DRO),
 • Lázně Darkov, a. s. - odborný léčebný ústav rehabilitační,
 • Rehabilitační ústav Hrabyně,
 • Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové (Chotěboř),
 • Beskydské rehabilitační centrum, s. r. o.,
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí,
 • Úrazová nemocnice v Brně – OLÚ.

Krátkodobou (14 dní) rehabilitační péči lze zajistit také na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny (odd. 23). Toto zařízení je určeno pro pacienty s lehčím neurologickým deficitem, plně soběstačné a motivované k rehabilitaci, u kterých je předpoklad, že budou propuštění do ambulantní péče (domů).

 

2) Následná ošetřovatelská péče (léčebny dlouhodobě
nemocných – „LDN“)

V případě, že neurologický deficit po CMP je těžký a nelze zajistit péči domácí, je potřeba pacientovi zařídit následnou ošetřovatelskou péči. Léčebny dlouhodobě nemocných nebo také oddělení následné ošetřovatelské péče obecně poskytují:

 • léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační péči,
 • dlouhodobou ošetřovatelskou péči,
 • paliativní péči (některé z nich).

Podmínky k přijetí se mohou v jednotlivých zařízeních lišit. Péče je zde dlouhodobá, nicméně není neomezená (maximálně tři měsíce). Proto je vhodné začít plánovat péči po ukončení hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných již na akutním lůžku.

Plánování péče po ukončení hospitalizace v LDN spočívá v:

 • zajištění a přípravě domácí péče,
 • zajištění sociální ústavní péče (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, přechodný pobyt apod.),
 • zajištění jiného zařízení ošetřovatelského typu (zpravidla jiné LDN).

 

3) Paliativní péče

Hospicová péče přichází v úvahu tehdy, pokud i přes maximální podporu dochází k trvalému zhoršování zdravotního stavu, léčba se jeví jako neúčelná a prognóza je nepříznivá nebo velice nepříznivá.

 

4) Domácí péče

V jakékoliv fázi léčby lze zajistit péči v domácím prostředí v případě, že zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařskou péči.

Obecně doporučujeme:
• zajistit pečující osobu/y (kdo a kdy bude pečovat?),
• zajistit bezbariérové prostředí,
• zajistit kompenzační pomůcky dle doporučení lékařů (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře),
• vyřídit příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a žádost o invalidních důchod,
• zajistit terénní služby (pečovatelská služba, domácí agentura).

Pečovatelská služba je poskytovaná na základě Zákona o sociálních službách, kterou si hradí uživatel. Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při chodu domácnosti nebo např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Domácí agentura, nebo také domácí ošetřovatelská péče je poskytovaná na základě doporučení ošetřujícího lékaře a je hrazená zdravotní pojišťovnou. Jde o komplexní péči o nemocné – sledování zdravotního stavu, péče o ležící pacienty, převazy a ošetření ran a invazivních vstupů (např. tracheostomické kanyly, PEG), případně i ošetřovatelská rehabilitační péče.

 

SHRNUTÍ KAPITOLY

Cílem následné péče je minimalizovat závislost na péči druhé osoby, zvýšit soběstačnost pacienta a také zajistit odpovídající prostředí a péči o pacienta. K tomu slouží síť pečovatelských, ošetřovatelských a rehabilitačních center.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/lazne-a-lecebny/navrhova-cinnost-pri-poskytovani-lecebne-rehabilitacni-pece-v-odborne-lecebne
DRO Nový Lískovec
http://www.fnusa.cz/index.php/pro-pacienty-a-navstevy/pacienti-a-verejnost-3/oddeleni/dol%C3%A9%C4%8Dovac%C3%AD-a-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN)
LDN Brno: www.nmbbrno.cz
LDN Valtice: www.nemvalt.cz
LDN Tišnov: www.nemtisnov.cz/luzkova-oddeleni/oddeleni-nasledne-rehabilitace-ldn
LDN Letovice: www.nmbletovice.cz
LDN Hustopeče: www.nemocnicehustopece.cz
LDN Ivančice: www.nspiv.cz/oddeleni/lecebna-dlouhodobe-nemocnych-.htm
LDN Humpolec: www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Uvod/Nemocnice-Humpolec/c2155-Lecebna-dlouhodobe-nemocnych
LDN Mostiště:
www.nemocnice-mostiste.cz/rubrika/355-Luzkova-pece-LDN-a-rehabilitacni-pece/index.htm

Paliativní péče
Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna:
http://rajhrad.charita.cz/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa1/
Hospic sv. Alžběty v Brně: http://www.hospicbrno.cz/

Pečovatelská služba
Sanus Brno o.s.:
http://sanusbrno.com/rubrika/pecovatelska-sluzba/

Betanie: http://www.betanie.eu/
Naděje: http://www.nadeje.cz/brno/pecovatelska_sluzba
Diecézní charita Brno:
http://brno.charita.cz/sluzby-pro-seniory/charitni-pecovatelska-sluzba/

Domácí agentury (domácí ošetřovatelská péče)
Sanus Brno o.s.: http://sanusbrno.com/rubrika/zdravotni-pece-v-domacnosti/
Betanie: http://www.betanie.eu/
Naděje: http://www.nadeje.cz/brno/domaci_osetrovatelska_pece
Diecézní charita Brno:
http://brno.charita.cz/sluzby-pro-seniory/charitni-osetrovatelska-sluzba/


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1