OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

logo eu projmin zdrav

 

Období realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521

Název: Specializační vzdělávání sester v regionech - Jihomoravský kraj I.

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Název programu: Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výše přidělené dotace pro FNUSA: 24 783 964,44 Kč

Délka realizace projektu: 60 měsíců

 

Popis a cíl projektu:

Projekt zajistí specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – všeobecných sester. Vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již absolvovaly vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a je tedy potřeba, aby získaly způsobilost k poskytování specializované ošetřovatelské péče, nově dle nařízení vlády č. 31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem projektu jsou všechny části specializačního vzdělávání, tj. teoretická výuka, povinná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení.

 

Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester FNUSA  poskytující zdravotní služby v regionu Jihomoravského kraje, především pro lůžková oddělení a další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, perioperační péče a management ve zdravotnictví.

 

Specializační vzdělávání bude zajištěno v následujících oborech:

  • Intenzivní péče (33 osob)
  • Perioperační péče (5 osob)
  • Ošetřovatelská péče v interních oborech (9 osob)
  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (8 osob)
  • Organizace a řízení ve zdravotnictví (16 osob)

 

Celkový počet nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester, kteří budou do projektu zapojeni, je 71.

 

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované ošetřovatelské péče ve FNUSA a tím i v regionu JMK prostřednictvím zvýšení počtu samostatně pracujících sester „specialistek“, které budou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou péči. Tato péče je zajišťována různými kategoriemi zdravotnických pracovníků, přičemž specializovanou a vysoce specializovanou péči mohou v oblasti ošetřovatelství, poskytovat jen všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1