OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

1. Program podpory zdraví FNUSA
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregi-onálním významem. Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnos-tickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Odborní pracovníci FNUSA nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchově ke zdravému životnímu stylu.

Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt v České republice, jehož cílem je zjiš-tění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednic-tvím preventivních programů. Projekt je rozdělen na dvě fáze. V rámci první probíhá u ná-hodně vybraných dobrovolníků rozsáhlé mapování rizikových faktorů srdečně cévních one-mocnění, mezi která se řadí například srdeční infarkt čí cévní mozková příhoda. V rámci dru-hé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní tzv. inter-venční programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Programy se budou zaměřovat zejména na:
• zvýšení pohybové aktivity
• zlepšení stravovacích návyků
• život bez tabáku
• znalost vlastního zdravotního stavu


Centrum pro poruchy paměti je specializované centrum při Mezinárodním centru klinického výzkumu FNUSA-ICRC, které zajišťuje diagnostiku a terapii pacientů s poruchami paměti. Pro osoby nad 55 let s poruchami paměti se nabízí:
• kvalitní vyšetření paměti a rizikových faktorů
• kontrola jednou ročně
• v případě potřeby zahájení odpovídající léčby a další sledování
• kromě běžných postupů možnost zapojení do nových léčebných a preventivních programů

 

Klinika pracovního lékařství poskytuje preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců; sou-částí těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy. Součástí KPL je Očkovací středisko a ambulance cestovní medicíny, kde je náplní práce zejména: zajištění očkování pro veřejnost v režimu očkování zvláštního, mimořádného a na vlastní žádost. Provádí se zde poradenská činnost pro cesto-vatele do tropů a subtropů Poskytují se komplexní služby před cestami do tropů, subtropů a epidemiologicky, hygienicky nebo klimaticky závažných oblastí. Ambulance se též zabývá vyšetřením zdravotního stavu před pracovním výjezdem, vyjadřuje se ke zdravotní způsobi-losti k práci v zahraničí, posuzuje profesionalitu tropických nemocí z povolání. Vystavuje oč-kovací průkazy, mezinárodní očkovací průkaz, předepisuje antimalarika při výjezdu do oblastí s rizikem výskytu malárie.


Poradna zdravé výživy – je vedena nutričními terapeutkami FNUSA.
Náplní poradny je zajištění všestranné nutriční péče o klienta, která směřuje k posílení a udr-žování zdraví a prevenci onemocnění. Služby jsou určeny pro pacienty nemocnice, pro ne-mocné propouštěné do domácího léčení a jejich příbuzné i pro širokou veřejnost.
Poradenství je zaměřeno zejména na:
změny nevhodných stravovacích zvyklostí ve všech věkových kategoriích
sledování sortimentu nových výrobků
vyhledávání nových způsobů technologie úprav pokrmů
možnosti změny potravin
vhodná individuální výživová doporučení


Konzultační středisko
při Nemocniční lékárně
nabízí pacientům komplexní poradenskou péči, zaměřenou především na témata:
• Správné užívání léků
• nežádoucí účinky léků
• interakce léčiv s potravou, potravními doplňky a léky
• režimová opatření při civilizačních chorobách
• samoléčení lehčích onemocnění
• racionální užívání potravních doplňků a volně prodejných léků.
Pacienti zde mají rovněž možnost pravidelného měření tlaku krve a tělesné hmotnosti se stanovením BMI. Pokud je to nutné, je možnost vybavit pacienta tištěnými informacemi ve formě brožur, letáků nebo námi vypracovaných doporučení.

 

Refrakční centrum při Oddělení nemocí očních a optometrie
Refrakční centrum patří mezi specializované pracoviště, které se zabývá komplexní diagnos-tikou a léčbou očních vad, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigma-tismus a v neposlední řadě též léčbou keratokonu. Pomocí speciálních vyšetřovacích přístro-jů se určí rozsah a charakter vady a na základě přesné diagnostiky a individuálního přístupu k pacientovi stanoví lékaři nejvhodnější způsob léčby.


Onkologicko-chirurgické oddělení
Onkologicko-chirurgické oddělení FNUSA zajišťuje preventivní program - onkologický scree-ning pro ženy a onkologický sreening pro muže.

 

Stomatologická klinika
Stomatologická klinika realizuje 2x ročně preventivní odborná školení v mateřských školách v městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Taktéž ve spolupráci s Úřady městských částí STK provádí odborná školení v dentální hygieně pro seniory. Dále ve spolupráci s diabetologií FNUSA zajišťuje pro sdružení svazu diabetiků při příležitosti „Světového dne diabetiků „ přednášky na téma" Dentální hygiena a diabetes mellitus". STK s LF MU spolupracuje a zašti-ťuje přípravu studentské edukační akce v Brně „Ve zdravém Brně, zdravý zub", 1x ročně se STK podílí na přímém vysíláni v rozhlase Český den zdravých zubů - Český rozhlas Brno.

 

2. Aktivní zapojení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně do preventivních progra-mů/dnů:

a. Glaukomový den
Glaukom je skupina klinicky odlišných onemocnění různé etiologie, která způsobují poškoze-ní zrakového nervu a vedou k trvalému poškození zrakových funkcí. Důležitým rizikovým fak-torem pro rozvoj onemocnění je zvýšený nitrooční tlak. Zpočátku je obvykle pro pacienta nemoc zcela bezpříznaková, objevit počínající onemocnění či významné rizikové faktory (např. zvýšený nitrooční tlak) může pouze podrobné lékařské vyšetření. Proto se otevírají pro veřejnost ve FNUSA jednou v roce ambulance očního oddělení, kde se provádí preven-tivní vyšetření a pro měření očního tlaku.


b. EpiTýden Roberta Kuby
Jedná se o den otevřených dveří na EEG laboratoři (včetně video-EEG monitorovací jednotky) a Poradny pro epilepsie v rámci specializovaných ambulancí I. neurologické kliniky FNUSA


c. Dobrovolnické centrum FNUSA
Spolupracuje s IMFSA (mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na ce-lém světě), která připravuje v rámci prevence pro laickou i odbornou veřejnost přednášky ke Dni diabetu - Cukrovka – tichý nepřítel aneb jak si ho nepřipustit k tělu a ke Světovému dni zdraví - Kdopak by se raka bál aneb jak na jeho prevenci.
www.fnusa.cz/index.php/o-dobrocentru


d. Evropský den melanomu
Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. V rámci tohoto dne je možné si na I. dermatovenerologické klinice FNUSA nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka, pigmentové névy a jiné kožní útvary.

 

e. Projekt Kardiovize Brno 2030
Kardiovize Brno 2030 je preventivní program, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů. Účastní se např. akce: Zvířátka také nekouří, Světový den zdraví, Světový den diabetu, Plavba za zdravím, Brněnské dny pro zdraví
http://www.kardiovize.cz/

f. Projekt HOBIT – Hodina biologie
Vzdělávací program, jehož cílem je dlouhodobé zvýšení znalostí žáků základních škol a vícele-tých gymnázií o příznacích srdečního a mozkového infarktu a schopnosti efektivní pomoci. Program se zároveň snaží o zavedení této problematiky do školních vzdělávacích plánů škol v ČR. Aktivně se 2x za rok (květen, říjen) zúčastňuje veřejné akce: Den boje proti CMP.
www.projekthobit.cz/


g. Spánková laboratoř
Spánková laboratoř vyšetřuje pacienty s podezřením na syndrom spánkové apnoe, charakte-rizovaným jako porucha dýchání ve spánku, při které dochází k zástavám dechu.
www.fnusa-icrc.org/cz/klinicka-pece/spankova-laborator


h. Ostatní
• Světový den diabetu – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
• Národní den epilepsie – I. neurologická klinika
• Světový den artritidy – II. interní klinika
• Světový den zdraví – I. dermatovenerologická klinika, Kardiovize Brno 2030
• Světový den bez tabáku – Kardiovize Brno 2030
• Světový den proti mozkové mrtvici – HOBIT
• Světový den mrtvice – HOBIT
• Den Srdce – II. interní klinika
• Brněnské dny pro zdraví - Kardiovize Brno 2030
• Plavba za zdravím - Kardiovize Brno 2030
• Evropský antibiotický den – Mikrobiologický ústav, Nemocniční lékárna
• Mezinárodní den dobrovolníků – DobroCentrum u sv. Anny
• Týden osvěty rakoviny hlavy a krku – Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1